مجله آرومانز - کلیپ

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


خطاي کرويت و انکسار
 
[PDF]خطاها در ترازیابی هندسی
chap.sch.ir/sites/default/files/books/91-92/…/FASL-12-C358-23.pdf
Translate this page
2- فعاليت عملی2-12 )روش عملی محاسبه ی خطای کليماسيون در دوربين. ترازیاب( را به درستی انجام دهد. … قرار دهيم، خطاهایی از قبيل کليماسيون، کرویت زمين و انکسار در عمل حذف خواهد شد. ولی. مواردی پيش می آید که نمی … خطای کليماسيون یا خطای محور دیدگانی ترازیاب، از خطاهای تدریجی ) سيستماتيک(. می باشد که می توان با انجام یک …
[PDF]ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯﻳﺎﺑﻰ ﻫﻨﺪﺳﻰ
chap.sch.ir/sites/default/files/books/94-95/…/129-134-C358-34.pdf
Translate this page
ﺧﻄﺎ. ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻄﺎ. ﻧﻮﻉ ﺧﻄﺎ. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﺮﺍﺯﻫﺎﻯ ﻛﺮﻭﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﻯ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ. ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ. ﺧﻄﺎﻯ ﭘﺎﺭﺍﻻﻛﺲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ. ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ. ﺍﻧﺤﻨﺎ ﭘﻴﺪﺍﻧﻤﻮﺩﻥ ﺷﺎﺧﺺ( ﺗﺎﺏ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ). ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ. ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ. ﺧﻄﺎﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻳﺎﺩﺭﺟﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﺷﺎﺧﺺ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ. ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ. ﺧﻄﺎﻯ ﻛﻠﻴﻤﺎﺳﻴﻮﻥ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ. ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ. ﺧﻄﺎﻯ ﺻﻔﺮ ﻳﺎ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺷﺎﺧﺺ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ. ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ. ﺧﻄﺎﻫﺎﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻮّﻯ. ﻃﺒﻴﻌﺖ. ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ. ﺧﻄﺎﻯ ﻛﺮﻭﻳﺖ ﺯﻣﻴﻦ. ﻃﺒﻴﻌﺖ. ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ. ﺧﻄﺎﻯ ﺍﻧﻜﺴﺎﺭ.
همه چیز درباره نقشه برداری – خطای کرویت زمین
toutal.mihanblog.com/post/75
Translate this page
Oct 19, 2007 – خطای کرویت زمین ( آموزش نقشه برداری , ). خطای کرویت زمین: در شکل بالا Pسطح تراز، نقطه A و H صفحه افقی ،وقتی از نقطه A دور می شویم به تدریج صفحه افقی A از سطح تراز دور میشود. اگر میر را در نقطه M قرار بدهیم و فاصله AتاM را D در نظر بگیریم S فاصله صفحه افقی تا سطح تراز میباشد که از رابطه بالا بدست …
[PPT]نقشه برداری مهندسی
www.ssu.ac.ir/…/1382naghshe-bardari-_www.Omraniha.com_.ppt
Translate this page
با توجه به مطالب فوق ميتوان نتيجه گرفت كه هنگامي كه فواصل بين محل استقرار دوربين وشاخص درقراولروي عقب وجلو مساوي باشد كرويت زمين و انكسار در ترازيابي مستقيم خطايي ايجاد نميكند. در محاسبه كليماسيون و همچنين درموقع تنظيم دستگاهها بايد مورد فوق را در نظرگرفت. در رابطه زاويه كليماسيون چنانچه صورت ومخرج كسر هم علامت …
خطاي کرويت و انکسار – اهنگ تصويري افغاني
narvanikta.beheshtketab.ir/خطاي-کرويت-و-انکسار/
Translate this page
خطاي کرويت و انکسار 2- فعاليت عملی2-12 )روش عملی محاسبه ی خطای کليماسيون در دوربين. ترازیاب( را www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/…/FASL-12-C358-23.pdfبه درستی انجام دهد. … قرار دهيم، خطاهایی از قبيل کليماسيون، کرویت زمين و انکسار در عمل حذف خواهد شد. ولی. مواردی پيش می آید که نمی … خطای کليماسيون یا خطای …

 NS